fbpx

Algmene voorwaarden Checklijn

Met behulp van de Website wilt Checklijn V.o. F. de mogelijkheid bieden aan (toekomstige) cliënten om zich aan te kunnen melden en informatie te bieden over wat zij aanbiedt. Ten aanzien van informatieverschaffing en diensteverlening van Checklijn op de Website; www.checklijn.nl gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Als er wordt gekozen om gebruik te maken van de service die Checklijn aanbiedt, verklaart Cliënt akkoord te zijn gegaan met de onderstaande Algemene Voorwaarden.

Definities:
In deze Algemene Voorwaarden worden de onderhavige gehanteerd, zowel in enkel- als in meervoud.
1) Checklijn: Checklijn V.o.F., gevestigd aan de Wibautstraat 131 D te Amsterdam;
2) Algemene Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;
3) Cliënt: De natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten welke worden aangeboden door Checklijn;
4) Overeenkomst: De overeenkomst die de abonnementsvorm ondersteunt, waar Cliënt gebruik van maakt door middel van een jaarlijkse en/of maandelijkse betaling;
5) Dienst: Het abonnement waar Cliënt voor heeft gekozen;
6) Gebruiker: De natuurlijke persoon die verantwoordelijk is voor de betaling van de automatische incasso’s.

Noodsituaties:
7) De Dienst van Checklijn dient niet te worden gebruikt in geval van nood. In geval van zich een noodsituatie voordoet, dient Cliënt 112-nummer te bellen. Checklijn sluit elke vorm van aansprakelijkheid uit die betrekking heeft, doch niet limitatief opgesomd, op (lichamelijk) letsel, schade en het eventueel overlijden van Cliënt. Checklijn is niet geschikt om gebruik van te maken in het geval van levensbedreigende situaties.
8) Checklijn en de Diensten die zij aanbiedt zijn niet geschikt om medische informatie in te winnen, gezien het feit dat Checklijn en haar personeel niet bevoegd zijn om Cliënt in medisch advies te mogen voorzien. Checklijn sluit elke vorm van aansprakelijk die betrekking heeft op het voornoemde, met schade ongeacht in welke vorm zij zich voor zal doen als gevolg, dan ook uit.

De Overeenkomst:
9) Een Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat er Cliënt middels de Website en/of telefonisch contact zijn/haar/onzijdig de benodigde gegevens heeft opgegeven en Checklijn dit vervolgens middels elektronische weg aan cliënt heeft bevestigd. Checklijn gaat slechts een Overeenkomst aan met Cliënt, mits zij voldoet aan de eisen welke door de Nederlandse wetgeving worden gesteld omtrent het aangaan van Overeenkomsten in abonnementsvorm.
10) Checklijn is niet aansprakelijk voor schade als zij op basis van fraudeleuze, foutieve en/of incorrecte gegevens in goed vertrouwen een Overeenkomst is aangegaan met Cliënt.
11) De Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden via de Website en worden de Cliënt op eerste verzoek kosteloos langs elektronische weg ter beschikking gesteld.
12) Door gebruik te maken van een Dienst die wordt aangeboden door Checklijn, gaat klant er willens en wetens mee akkoord dat Checklijn wordt gevrijwaard van enige vorm van aansprakelijkheid die als van eventuele tekortkomingen
13) Checklijn kan niet garanderen dat haar software altijd werkt en sluit elke vorm van aansprakelijkheid voor schade dan ook uit met betrekking tot fouten en/of onderbrekingen, waardoor er eventueel (tijdelijk) geen gebruik kan worden gemaakt van de aangeboden dienst.
14) Checklijn is afhankelijk van het internet en het Nederlandse telefoonnetwerk. Checklijn sluit haar aansprakelijk dan ook uit voor schade die wordt geleden, wegens een gebrekkige werking van het voornoemde.
15) Checklijn behoudt het recht om de Dienst(en) om ten allen tijde de Overeenkomst (tijdelijk) te annuleren, te wijzigen en/of aan te vullen. De wijziging kan worden gedaan, zonder dat Cliënt hiervoor op voorhand van op de hoogte te worden gesteld. Het staat Checklijn dan ook vrij om de kosten voor de maandelijkse abonnementsvorm te wijzigen, wanneer zij dit voor ogen heeft en dit nodig acht.
16) Checklijn biedt geen verdere ondersteuning dan hetgeen conform Overeenkomst is afgesproken met betrekking tot de aangeboden dienst. Cliënt vrijwaart Checklijn dan ook van aansprakelijkheid tot schade, die zich als gevolg van het voornoemde voor zou kunnen doen.

Toestemming:
17) Cliënt dient een online account aan te maken en gaat ermee akkoord dat er noodzakelijke gegevens worden verwerkt. De accounteigenaar verklaart door het aangaan van de Overeenkomst dat hij/zij/onzijdig toestemming heeft gekregen van de Gebruiker, mits zij zelf niet de accounteigenaar is. Tevens verklaar de accounteigenaar dat hij/zij/onzijdig de enige verantwoordelijke is voor het beheer van het account en vrijwaart Checklijn van enige vorm van aansprakelijkheid.
18) Als Cliënt kiest voor een dienst van Checklijn, gaat hij/zij/onzijdig ermee akkoord dat Checklijn het recht behoudt om toegang tot zijn/haar/onzijdig account te beperken en/of te blokkeren, wanneer zij dit gerechtvaardigd vinden.
19) Checklijn is nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruiken maken van de Website en/of de aangeboden Dienst(en).
20) Cliënt gaat ermee akkoord dat er persoonsgegevens worden verwerkt door Checklijn. Voor een uitgebreide uitleg hierover wordt verwezen naar het Privacy Statement op de Website. Checklijn is niet aansprakelijk voor schade die Cliënt of websitebezoeker lijdt door het Privacy Statement als deze onjuist blijkt te zijn.
Opzeggingen en (terug)betalingen:
21) De Cliënt heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst op te zeggen tegen de eerste dag van de volgende maand in het geval zij kiest voor maandelijkse betaling. Als de klant kiest voor jaarlijkse betaling, dient zij de overeenkomst op te zeggen tegen de eerste dag van het volgende jaar.
22) De Dienst(en) die worden aangeboden door Checklijn worden dagelijks aan het einde van de maand of aan het einde van het jaar afgeschreven middels automatische incasso. Checklijn is niet aansprakelijk voor schade bij eventuele foutieve overboekingen door Cliënt.
23) Checklijn biedt geen mogelijk tot terugbetaling, behalve als dit wordt voorgelegd door de Nederlandse wetgeving.

Algemeen:
24) Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Checklijn zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
25) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de afgesloten Overeenkomst en blijven gelden, ongeacht wijzigingen of andere onvoorziene omstandigheden.
26) Op deze Algemene Voorwaarden en Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
27) Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement te Arnhem.